EV POWER ENERGY

คือบริษัทด้านพลังงาน หรือธุรกิจที่วิ่งไปพร้อมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต นั่นจึงทำให้เราเติบโตแบบก้าวกระโดด ในระยะเวลาอันสั้น! นั่นจึงเป็นที่มาของการขยายทีมที่พร้อมจะเดินหน้า และวิ่งไปด้วยกัน!

วิสัยทัศน ที่ยั่งยื่น

เกิดจากวิสัยทัศนของบุคลากรที่มองเห็นไปในทางเดียวกัน พร้อมให้ความสำคัญในการผลักดันและพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ รวมถึงการเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถ มุมมอง แนวคิด ได้ทุกรูปแบบอย่างไม่จำกัด